Διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών σημαντικών συμμετοχών 
Αρμόδια αρχή για την τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης των υπόχρεων προσώπων σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 είναι η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Επομένως, για πληροφορίες ή διευκρινήσεις για την τήρηση των υποχρεώσεων πληροφόρησης, τα υπόχρεα πρόσωπα μπορούν να ανατρέξουν στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

Οι ακόλουθες πληροφορίες παρατίθενται στα πλαίσια εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Εταιρίας, κατ’ εφαρμογή της Εγκυκλίου 33 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με σκοπό την διευκόλυνση των υπόχρεων προσώπων ως προς την υποβολή των γνωστοποιήσεων τους.  

Τα υπόχρεα πρόσωπα κατά την έννοια των άρθρων 9, 10 και 11 του Ν. 3556/2007 οφείλουν να προβαίνουν σε γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών επί των συμμετοχών τους στα δικαιώματα ψήφου της Εταιρίας, ταυτόχρονα προς την Εταιρία και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το συντομότερο δυνατό και το αργότερο εντός 3 ημερών διαπραγμάτευσης από την ημερομηνία που δημιουργήθηκε η σχετική υποχρέωση ενημέρωσης. 
Η ενημέρωση τόσο της Εταιρίας όσο και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πραγματοποιείται με την υποβολή ειδικού εντύπου γνωστοποίησης υπόδειγμα του οποίου βρίσκεται αναρτημένο στο διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Το έντυπο γνωστοποίησης θα πρέπει να είναι ορθώς συμπληρωμένο σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται σε αυτό και νόμιμα υπογεγραμμένο, δηλαδή υπογεγραμμένο είτε από το ίδιο υπόχρεο πρόσωπο είτε από πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο.
Το έντυπο γνωστοποίησης νόμιμα υπογεγραμμένο μαζί με τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλονται ως εξής:

  •  Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

 

  • Προς την Εταιρία

Η υποβολή προς στην TROPEA HOLDING SA απευθύνεται στην «Υπηρεσία Εταιρικών ανακοινώσεων» με την ένδειξη «Γνωστοποίηση Σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007».  Η υποβολή γίνεται μέσω :

  • Κατάθεσης πρωτοτύπων στην έδρα της Εταιρίας (12ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας, 144 51 Μεταμόρφωση Αττικής) στην «Υπηρεσία Εταιρικών ανακοινώσεων» κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-17:00).
  • Αποστολής με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (μόνο εφόσον το έντυπο, νόμιμα υπογεγραμμένο, έχει σαρωθεί ηλεκτρονικά (scanned)).  
    Στην περίπτωση αυτή το έντυπο γνωστοποίησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύονται από φύλλο αποστολής που να περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα και το τηλέφωνο επικοινωνίας.
  • Αποστολής με fax στο 210 2852750, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, (Δευτέρα–Παρασκευή 9:00-17:00).