Μέτοχοι

 

%

ΚΕΜ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ      10,86%
TRICONTINENTAL TRANSPORT      10,00%
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ        7,96%
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ        5,57%
ΛΟΙΠΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ κάτω του 5%      65,61%
Σύνολο    100,00%