Σύμφωνα με την διάταξη 4.1.4.4. του Κανονισμού του Χ.Α., οι μετοχές της Σάνυο Συμμετοχικής Α.Ε.Β.Ε, με την απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α. της 6/9/2011 μεταφέρθηκαν στην Κατηγορία Επιτήρησης, με κριτήριο την υπέρβαση του ορίου 30% των ενοποιημένων ζημιών μετά φόρων ως προς την Καθαρή θέση καθώς και την ύπαρξη σημαντικών ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Η Εταιρεία δηλώνει ότι οι υψηλές ζημιές θα εξακολουθήσουν να υφίστανται για όλη τη χρήση του 2011, λόγω της μεταφοράς στο αποτέλεσμα της χρήσης από τα Αποθεματικά, των διαγραφών συμμετοχών συγγενών και θυγατρικών εταιρειών. Το λειτουργικό EBITDA του ομίλου συνεχίζει να παραμένει θετικό για το εννεάμηνο του 2011.

Όσον αφορά τις υψηλές ληξιπρόθεσμες οφειλές οι οποίες εμφανίζονται στις βραχυπρόθεσμες τραπεζικές υποχρεώσεις του Ομίλου με 30/9/2011, η Διοίκηση του Ομίλου βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων με τις πιστώτριες τράπεζες για την επαναδιαπραγμάτευση των όρων σημαντικού τμήματος των υφιστάμενων τραπεζικών υποχρεώσεων με σκοπό την παράταση του χρόνου αποπληρωμής αυτών και την μείωση των καταβαλλόμενων τοκοχρεολυτικών δόσεων. Η Διοίκηση καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου οι διαπραγματεύσεις να ολοκληρωθούν με επιτυχία, κάτι το οποίο αναμένεται να γίνει εμφανές μέσα στο 2012.