Η ΣΑΝΥΟ ΕΛΛΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι από την Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011, η κα Αναστασία Δέδε αναλαμβάνει τα καθήκοντα του Υπεύθυνου Επενδυτικών Σχέσεων της εταιρείας στην θέση του κου Βασίλη Χατζηδιάκου .

Σημείωση: Η παρούσα αποτελεί ρυθμιζόμενη πληροφορία σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και δημοσιοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και της υπ 'αριθ. 1/434/3.7.2007 απόφασης του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.