Η SANYO Hellas Holding SA, στις 24/11/2011 κάνοντας χρήση του άρθρου 18 του νόμου 4002/22.08.201 περαίωσε τις χρήσεις 2008 και 2009.  Για τις δύο χρήσεις προέκυψε φόρος   € 93.636,20 για τον οποίο καταβλήθηκε άμεσα το 20% και το υπόλοιπο θα εξοφληθεί σε 24 μηνιαίες δόσεις.
Το ποσό του φόρου δεν θα επιβαρύνει τα οικονομικά αποτελέσματα της χρήσης 2011 γιατί είχε ήδη σχηματιστεί επαρκής πρόβλεψη.