Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι, την 10η Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκε, η Α’ Επαναληπτική Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της,  στην οποία παρέστησαν 22 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 3.205 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 62,75% του συνόλου των μετοχών.  Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε με πλειοψηφία 62,63%, μειοψηφούντος ποσοστού 0,12%, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

1. Αποφάσισε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,63% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και 3.199 έγκυρες θετικές ψήφους) μειοψηφούντος ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6 μετοχές και 6 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση των των αναμορφωμένων οικονομικών καταστάσεων 1/1-31/12/2012.

2. Αποφάσισε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,63% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και 3.199 έγκυρες θετικές ψήφους) μειοψηφούντος ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6 μετοχές και 6 έγκυρες θετικές ψήφους), την έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2013,  την ΄Εκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή.

3. Απάλλαξε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,63% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και 3.199 έγκυρες θετικές ψήφους) μειοψηφούντος ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6 μετοχές και 6 έγκυρες θετικές ψήφους), το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

4. Αποφασίστηκε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,63% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και 3.199 έγκυρες θετικές ψήφους) μειοψηφούντος ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6 μετοχές και 6 έγκυρες θετικές ψήφους), η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2014 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών BDO ΕΛΛΑΣ ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ-ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.

5. Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,63% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και 3.199 έγκυρες θετικές ψήφους) μειοψηφούντος ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6 μετοχές και 6 έγκυρες θετικές ψήφους), οι αμοιβές και αποζημιώσεις της χρήσεως 2013 που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ., και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση.

6. Δεν ελήφθη απόφαση επ’ αυτού του θέματος της ημερησίας διατάξεως διότι ήταν άνευ αντικειμένου, καθώς δεν υπήρχαν για το έτος 2013 συμβάσεις της Εταιρείας με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ.4, 5 του Ν.2190/20.

7. Αποφασίστηκε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,63% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και 3.199 έγκυρες θετικές ψήφους) μειοψηφούντος ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6 μετοχές και 6 έγκυρες θετικές ψήφους), η παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρείας, όπως μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20) εταιρειών.

8. Αποφασίστηκε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 62,63% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.199 μετοχές, και 3.199 έγκυρες θετικές ψήφους) μειοψηφούντος ποσοστού 0,12% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου (ήτοι 6 μετοχές και 6 έγκυρες θετικές ψήφους), το σχηματισθέν με απόφαση της από 14.02.2014 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων, ειδικό αποθεματικό ποσού 153.252 ευρώ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4α του Κ.Ν.2190/1920 όπως συμψηφιστεί με υφιστάμενες ζημίες παλαιοτέρων χρήσεων της Εταιρείας.

9. Δεν ελήφθη απόφαση επ’ αυτού του θέματος της ημερησίας διατάξεως διότι ήταν άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι η Εταιρεία την συγκεκριμένη χρονική στιγμή δεν δύναται να προβεί νέο reverse split, αφού το ΧΑ δεν έχει προβεί ακόμα στην υλοποίηση του reverse split που αποφασίσθηκε με την από 14.02.2014 Εκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

10. Δεν ελήφθη απόφαση επ’ αυτού του θέματος της ημερησίας διατάξεως διότι ήταν άνευ αντικειμένου, δεδομένου ότι το ΧΑ δεν έχει προβεί ακόμα στην υλοποίηση του reverse split που αποφασίσθηκε με την από 14.02.2014 Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας και ως εκ τούτου, δεν γνωρίζει τα κλασματικά υπόλοιπα μετοχών που προέκυψαν από αυτό.

11. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα-ανακοινώσεις.