Η εταιρία ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E.B.E. ανακοινώνει ότι στις 03.07.2014 δημοσιεύθηκε απόφαση του   Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκε αίτηση αναστολής που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση της επιβληθείσας από το τελευταίο σε βάρος της αναγκαστικής κατάσχεσης δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4100/24.2.2014 έκθεσης, λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας ARCADIA AEBEE, και για την οποία είχε πετύχει μέχρι την έκδοση της προαναφερομένης απόφασης, τη χορήγηση προσωρινής διαταγής. Σημειώνεται σχετικά, ότι παραμένουν ακόμα εκκρεμείς δύο σχετικές ανακοπές που έχει ασκήσει η εταιρία κατά του νομίμου τίτλου βεβαίωσης της οφειλής και της αναγκαστικής κατάσχεσης, αντίστοιχα. Επίσης, η εταιρία ανακοινώνει ότι η Τράπεζα Eurobank Ergasias ΑΕ προέβη στις 29.05.2014 σε καταγγελία δανειακής σύμβασης της εταιρίας. Όλο αυτό το διάστημα η εταιρία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των υποχρεώσεών της με τους δανειστές της για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, με βάση τα έσοδά της και τη σημαντική πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας της. Η εταιρία συνεχίζει να προσπαθεί για τη διευθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεών της, οφείλει ωστόσο με την παρούσα, να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την τροπή που έλαβαν τα γεγονότα παρά τις προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας με τους πιστωτές της.