Ανακοίνωση επαναδημοσίευσης ετήσιων οικονομικών αποτελεσμάτων 2010 Σας γνωστοποιούμε ότι η Σάνυο Ελλάς Συμμετοχική ΑΕΒΕ επαναδημοσίευσε στις 27/5/2011 τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του 2010 με παράλληλη κοινοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η νέα ετήσια οικονομική έκθεση έχει αναρτηθεί και στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.shh.gr
Ο τύπος έκθεσης ελέγχου του ανεξάρτητου ορκωτού λογιστή για τις αναδημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις είναι "Με σύμφωνη γνώμη - Θέμα έμφασης".
Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου ανέρχονται σε ζημιές € 29.837 χιλ. ενσωματώνοντας ζημιές από την αποτίμηση σε εύλογη αξία των επενδύσεων σε ακίνητα του ομίλου ύψους € 16.012 χιλ. οι οποίες δεν είχαν υπολογιστεί στη αρχική δημοσίευση. Επίσης στην παρούσα επαναδημοσίευση έχει μεταφερθεί από τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις κονδύλι ύψους € 17.657 χιλ. λόγω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων αναχρηματοδότησης των δανείων με τις πιστώτριες τράπεζες.