ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

 

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Η ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, ότι, την 08η Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε, η Τακτική  Γενική Συνέλευση των Μετόχων της,  στην οποία παρέστησαν 22 μέτοχοι με δικαίωμα ψήφου, οι οποίοι κατείχαν 3.312 μετοχές και δικαιώματα ψήφου και οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 64,82% του συνόλου των μετοχών.  Η συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία, αποφάσισε έγκυρα και ενέκρινε παμψηφεί, όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως ακολούθως:

  1. Αποφάσισε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 64,82% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.312 μετοχές, και 3.312 έγκυρες θετικές ψήφους) την έγκριση των ατομικών και ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 2016, την ΄Εκθεση του Δ.Σ. και το Πιστοποιητικό του Ορκωτού Ελεγκτή.
  2. Απάλλαξε, με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 64,82% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.312 μετοχές, και 3.312 έγκυρες θετικές ψήφους) το Διοικητικό Συμβούλιο και τον Ορκωτό Ελεγκτή της εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης επί των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και την εν γένει διαχείριση της εταιρείας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2016.
  3. Αποφασίστηκε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 64,82% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.312 μετοχές, και 3.312 έγκυρες θετικές ψήφους) η ανάθεση του τακτικού ελέγχου της εταιρικής χρήσης 2017 στην Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών «Delta Partners Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α. Ε.» (πρώην BDO ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ).
  4. Εγκρίθηκαν με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 64,82% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.312 μετοχές, και 3.312 έγκυρες θετικές ψήφους) οι αμοιβές και αποζημιώσεις της χρήσεως 2016 που καταβλήθηκαν στα μέλη του Δ.Σ., και προεγκρίθηκαν ομόφωνα οι αμοιβές του Δ.Σ. για την τρέχουσα χρήση.
  5. Αποφασίστηκε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 64,82% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.312 μετοχές, και 3.312 έγκυρες θετικές ψήφους) η έγκριση τροποποίησης σύμβασης που έγινε το έτος 2016 και η επανέγκριση παλαιοτέρων συμβάσεων διαρκείας της Εταιρείας με εταιρείες συμφερόντων προσώπων και με πρόσωπα που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 23α παρ.4, 5 του Ν.2190/20.
  6. Αποφασίστηκε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 64,82% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.312 μετοχές, και 3.312 έγκυρες θετικές ψήφους) η παροχή άδειας στα μέλη του Δ.Σ. και τους Διευθυντές της εταιρείας, όπως μετέχουν στην διοίκηση των συνδεδεμένων (κατά την έννοια άρθρου 42ε παρ. 5 του Κ.Ν. 2190/20) εταιρειών.
  7. Αποφασίστηκε με πλειοψηφία και αναλογία έγκυρων ψήφων 64,82% επί του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (ήτοι 3.312 μετοχές, και 3.312 έγκυρες θετικές ψήφους) η ανάκληση των μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέχθηκαν νέα μέλη Διοικητικού Συμβουλίου. που θα διοικήσουν την Εταιρεία για την επόμενη πενταετία, ήτοι ως 07.09.2022, τους εξής: Νικόλαο Παπαγεωργίου του Γεωργίου/εκτελεστικό μέλος, Νικόλαο Παπαγεωργίου του Σταύρου/μη εκτελεστικό μέλος, Αλέκο Παπαγεωργίου του Νικολάου/μη εκτελεστικό μέλος, Λεωνίδα Καλογερόπουλος του Ανδρέα/ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και Ελένη Παπαθεοφάνη του Ιωάννη/ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.
  8. Δεν υπήρχαν άλλα θέματα-ανακοινώσεις.