Η εταιρία ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ A.E.B.E. ανακοινώνει ότι στις 10.07.2014 δημοσιεύθηκε απόφαση του   Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία απορρίφθηκαν οι ανακοπές που είχε ασκήσει κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την ακύρωση των α) υπ’ αριθ. 3830/2012 ατομικής ειδοποίησης και 5076/2012 ταμειακής βεβαίωσης, β) 3832/2012 ατομικής ειδοποίησης και 5080/2012 ταμειακής βεβαίωσης και γ) 4361/2012 ατομικής ειδοποίησης και 5973/2012 ταμειακής βεβαίωσης, οι οποίες είχαν εκδοθεί λόγω κατάπτωσης εγγύησης που είχε χορηγήσει υπέρ της θυγατρικής της εταιρίας ARCADIA AEBEE. Όλο αυτό το διάστημα η εταιρία κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διευθέτηση των υποχρεώσεών της με τους δανειστές της για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης, με βάση τα έσοδά της και τη σημαντική πραγματική αξία της ακίνητης περιουσίας της. Η εταιρία συνεχίζει να προσπαθεί για τη διευθέτηση των ανωτέρω υποχρεώσεών της, οφείλει ωστόσο με την παρούσα, να ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την τροπή που έλαβαν τα γεγονότα κατόπιν της κατά τα άνω δικαστικής κρίσης.