Η Εταιρία ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΕΒΕ ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν.3340/2005 και το άρθρο 2 της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι ο κ. Κατσάρας Χρήστος αναλαμβάνει τη θέση του Υπευθύνου Λογιστηρίου της Εταιρίας στη θέση του κ. Ρούντου Γεώργιου ο οποίος αποχωρεί.