Ένας όμιλος εταιρειών που επενδύει και αναπτύσσει τις δραστηριότητές του σε ένα ευρύ φάσμα επιλογών όπως οι συμμετοχές, το εμπόριο, τα προϊόντα ψηφιακής τεχνολογίας, η αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας, οι τηλεπικοινωνίες και ο τουρισμός.
Πιστεύουμε ότι σκοπός της λειτουργίας μας είναι να συμμετέχουμε ενεργά σε επιχειρηματικές δραστηριότητες που δημιουργούν μακροπρόθεσμη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.


Όραμα
Να μετατρέψουμε την SANYO HELLAS HOLDING σε έναν δυναμικό όμιλο επιχειρήσεων με σταθερά αναπτυξιακή πορεία που να προσδίδει αξία στους μετόχους, τους υπαλλήλους και την κοινωνία.

Οι αξίες μας

Σεβόμαστε τους μετόχους, τους συνεταίρους, τους συνεργάτες, το προσωπικό, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Επιζητούμε επιχειρηματικές ευκαιρίες με προοπτική και κερδοφορία.

Αξιοποιούμε δημιουργικά τις πολύχρονες εμπειρίες μας (θετικές και αρνητικές).

Δουλεύουμε σκληρά επιδιώκοντας συνεχή βελτίωση. 

                                      
Που πηγαίνουμε
Οι ενέργειές μας σχετικά με την κατεύθυνση της εταιρείας SANYO HELLAS HOLDING, συνοψίζονται στα εξής:

Έμφαση και ενίσχυση της κύριας δραστηριότητας (τηλεφωνία, CD/DVD, αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας).

Αναδιάρθρωση του χαρτοφυλακίου συμμετοχών.

Ρευστοποίηση μη στρατηγικών παγίων.

Mείωση του κόστους λειτουργίας

Προσέγγιση νέων κλάδων με αναπτυξιακή προοπτική.

Επαναπροσδιορισμός των οικονομικών πόρων σε συνδυασμό με τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται.

Βελτιστοποίηση/ενίσχυση οργανωτικού σχήματος σε κρίσιμους τομείς λειτουργίας - αναβάθμιση επιπέδου στελεχιακού δυναμικού.

Μείωση δανεισμού.

Προώθηση των σύγχρονων κανόνων εταιρικής διακυβέρνησης σε όλες τις λειτουργίες μας

Σταθερή και ικανοποιητική μερισματική πολιτική.

 Πώς σχεδιάζουμε να πετύχουμε
Μερικές από τις ενέργειές μας συνοψίζονται στα εξής:

Συνεχής διερεύνηση του εξωτερικού περιβάλλοντος για να ανακαλύψουμε τυχόν ευκαιρίες που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε.

Συνεχής αξιολόγηση των επιχειρηματικών ευκαιριών για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι ή παγίδες.

Αναδιάρθρωση του υπάρχοντος χαρτοφυλακίου συμμετοχών με κριτήρια την προοπτική και την απόδοση.

Βελτιστοποίηση της τρέχουσας διάρθρωσης κόστους.

Εκμετάλλευση των συνεργιών που προκύπτουν από μια στενότερη συνεργασία με τους συνεταίρους των διαφόρων συμμετοχών μας.

Συστηματική εφαρμογή των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης αναγνωρίζοντας με αυτό τον τρόπο το ενδιαφέρον, την προσοχή και τη δέσμευσή μας απέναντι σε όλους εκείνους που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εταιρεία.

Λειτουργία με διαφάνεια σε όλες τις πτυχές της επιχειρησιακής δράσης βελτιώνοντας την εταιρική εικόνα και φροντίζοντας για την διαρκή ενημέρωση προς τις Εποπτικές Αρχές, τους επενδυτές, και τα MΜΕ.

Εκσυγχρονισμός της λειτουργικής δομής του ομίλου βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα μέσω προσλήψεων κατάλληλων στελεχών και της εισαγωγής νέων συστημάτων διοικητικής πρακτικής.

Καθιέρωση νέας εταιρικής κουλτούρας με έμφαση στον επαγγελματισμό και την τήρηση σαφών διαδικασιών λήψεως αποφάσεων, κατανομής αρμοδιοτήτων και ευθυνών.

Δημιουργία ευχάριστου και σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος που εμπνέει τους ανθρώπους μας και βοηθά στην ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων εμπιστοσύνης για την επιχείρηση με επιβράβευση της ακεραιότητας και της τιμιότητας.